English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım ve Yayın İlkeleri


KARADENİZ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YAYIN İLKELERİ

 

Karadeniz Araştırmaları, Karadeniz Araştırmaları Merkezi tarafından Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Her yılın sonunda derginin yıllık dizini hazırlanır ve Kış sayısında yayımlanır. Dergi, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde yayın kurulu tarafından belirlenen kütüphanelere, uluslararası endeks kurumlarına gönderilir.

Karadeniz Araştırmaları, hakemli bir dergidir. Yayımlanması için dergiye gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından yayın ilkeleri bakımından incelenir ve değerlendirilmek üzere alanın uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara da hakem adı bildirilmez. Raporlar üç yıl süreyle saklı tutulur.

Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise yazı üçüncü bir hakeme gönderilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

Karadeniz Araştırmaları'nda yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Karadeniz Araştırmaları Merkezi’ne devredilmiş sayılır. Yayınlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu ve yazım tercihleri, yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Karadeniz Araştırmaları’na gönderilen yazılarda daha önce yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durum belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

Karadeniz Araştırmaları'nın yayın dili Türkiye Türkçesidir. Ancak yayın ilkelerine uygun olmak şartıyla, her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce, Rusça ve diğer Türk lehçeleri ile yazılmış yazılara da yer verilebilir. Ayrıca, dergide çeviri yazılar ve tanıtmalar da yayımlanabilir.

Yazılar, Karadeniz Araştırmaları Merkezi'nin www.karam.org.tr adresinde bulunan "makale gönderme" kısmından da gerekli işlemler yapılmak suretiyle gönderilmelidir.  Burada yazarlar, yazılarının durumu, hakem raporları ve yayımlanacağı tarihi kendilerinin oluşturacağı bir şifre ile görebilmektedirler. Hakem raporları doğrultusunda düzeltilmek üzere yazarlarına gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra internet üzerinden en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılmalıdır. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

Karadeniz Araştırmaları’nda yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Karadeniz Araştırmaları’nın resmi görüşü niteliğini taşımaz.

Yazım Kuralları

Başlık

İçerikle uyumlu bir başlık olmalı; koyu harflerle, İngilizcesi ile birlikte yazılmalıdır.

Yazar adı ve adresi

Makale yazarı, adını ve soyadını, görev yaptığı kurumu, akademik unvanını ve elektronik posta dipnotta (*) işareti ile 10 punto yazılarak belirtilmelidir. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir. Ayrıca yazar, kendisiyle iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta adresini Yayın Kuruluna bildirmelidir.

Özet

Yazılar, makalenin başlangıç kısmına yazılmış, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış makale başlıklarını da içeren 250 kelimeyi aşmayan özet, Türkçe ve İngilizce beş anahtar kelimeyle beraber gönderilmelidir. Özet içinde kaynak, şekil ve çizelgeler yer almamalıdır. Özet ve anahtar kelimeler, italik ve Times New Roman yazı tipi ile, 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Ana metin

Yazılar, MS Word 98 ve üstü programla Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, satırlar tek aralıklı, dipnotlar 10 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.

Alıntılar italik harflerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

Sayfa düzenine ilişkin esaslar

Paragraf yazısı, ilk satır 0,75 cm içeriden paragraflar arası önceki 2 nk, sonra 2 nk, iki yana dayalı, satır aralığı tek olmalıdır.

Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üstten 3 cm, alttan 7,5 cm, sol 2,5 cm, sağ 6,5 cm, cilt payı 0, üst bilgi 1.75 cm. alt bilgi 6,45 cm olmalıdır.

Alt başlıklar kendisinden önce gelen başlıktan 3 karakter içeride olmalıdır.

Sayfa numaralarının konumu altta ve hizalaması da dışarıda seçeneği ile verilmelidir.

İlk sayfadan sonra, çift numaralı sayfalara yazar adı, tek numaralı sayfalara makale adı 9 punto karakterinde üst bilgi olarak eklenmelidir.

Belge, Tablo, Şekil ve Grafiklerin Kullanımında Uyulacak Esaslar

1. Ekler (belgeler), yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer alacaktır.

2. Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler, KAYNAKÇA’dan sonra verilmelidir. Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.

Alıntı ve Göndermeler

Gönderilen yazılar, referans sistemi, kaynak gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA’nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır. (http://www.apastyle.org/index.aspx).

Alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1,5 satır aralığıyla 1 punto küçük yazılmalıdır. Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

(Karpat 2001), (Karpat 2001: 15).

Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.' yazılmalıdır:

(Yalçın vd. 2002).

Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı; yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir. Dipnotlarda kaynak göstermek için, metin içi kaynak gösterme yöntemleri kullanılmalıdır.

Kaynaklar kısmında ise, birden fazla yazarlı yayınların diğer yazarları da belirtilmelidir.

Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır:

"Taştan (2011: 42), bu konuda …."

Yayım tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarların adı; yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin ismi yazılmalıdır.

İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir:

"Barkan (1947) ....." (Kafadar 1995'den).

Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmelidir. İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir:

www.tdk.gov.tr/bilterim (15.12.2002)

Kaynaklar:

1. Kaynakçada yazar soyadı büyük ve başta; adı ise küçük harflerle yazılacak.

2. Kaynaklar alfabetik sıra ile verilecek.

3. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir:

4. Makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilecektir.

Aşağıda örnek bir kaynakça gösterilmiştir:

ANHEGGER Robert - Halil İnalcık (1956). Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i ‘Örf-i ‘Osmânî, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

İLHAN Suat (1990). "Türk Çağdaşlaşması", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII (19): 7-19.

KAFADAR Cemal (1995). Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, Berkeley: University of California Press.

KARPAT Kemal H. (2001). Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (tr. Recep Boztemur), Ankara: İmge Kitabevi.

MAYER Kurt B. – Walter Buckley (1969). Class and Society, New York: Random House.

OLCOTT Martha B. (1981). “The Basmachi or Freemen’s Revolt in Turkestan 1918-24”, Soviet Studies, XXXIII (3): 352-369.

SANDIKLI Atilla (2007). Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

TAŞTAN Yahya Kemal (2011). “Evliya Çelebi’de Mısır: 16. ve 17. Yüzyıllarda Meşruiyet ve Muhalefet”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XI (2): 13-68.

YALÇIN Durmuş vd. (2002). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.

 

Yazıların Gönderilmesi

Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış yazılar, Karadeniz Araştırmaları internet sayfasında yer alan “Makale Gönder” fonksiyonu ile gönderilir.

Yazarlar sisteme üye olurken bilgileri eksiksiz girmek zorundadır.

Makalelerin üzerinde yazarı tanıtıcı hiçbir bilgi olmamalıdır.

Özet, abstract, anahtar kelime ve keywords içermeyen makaleler dikkate alınmayacaktır.

Yayın Kurulu, esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler yapabilir.

 

Yazışma Adresi:

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Karadeniz Araştırmaları Dergisi Editörlüğü

Mithatpaşa Cad. Kıvanç Apt. No: 54/18

Kızılay ANKARA

Telefon :0312 - 431 53 95

eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com

diflucan 50mg buyerauctionmanager.com celebrex 100mg
free prescription cards discount prescription discount coupon discount prescription coupons
abortion clinics in san antonio website-knowledge.com is there an abortion pill
gabapentin in ptsd gabapentin in ptsd gabapentin in ptsd
sumatriptan dosing sumatriptan dosing sumatriptan dosing
side effects of viagra pills viagra for sale uk viagra buy
neurontin tablets read neurontin 600 mg
cialis 2015 coupon 2015 cialis coupon cialis.com coupons
abortion support click pill for abortion
how to get abortion pill site cook county abortion clinic
amoxicillin-rnp achi-kochi.com amoxicilline
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 1000 mg amoxicillin
coupon for prescriptions myvisajobs.com coupons for cialis
concord fusion tymejczyk.com concord neo
ventolin inhaler nedir ventolin inhaler uk ventolin inhaler uk
cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve cymbalta presentacion
loette anticonceptivos loette acne loette pildora
kamagra 100mg kamagra kamagra wikipedia
clomid cycle clomid proviron pct clomid testosterone
nootropil review myjustliving.com nootropil 800 mg
cialis coupons free abcomke.sk cialis discount coupon
cialis coupons free cialis discount coupon cialis discount coupon
cialis prescription coupon free cialis coupon lilly coupons for cialis
lamisil 1 cwblog.centralworld.co.th lamisil crema precio
risks of abortion pill average abortion pill cost natural abortion pill
deroxat et grossesse deroxat et alcool deroxat sevrage
ventolin brez recepta ventolin vs berodual ventolin cena
pro abortion accuton.com types of abortion pill
cialis savings and coupons cialis discounts coupons free cialis coupons
www crestor com coupons amres.nl crestor 10 mg tablets
amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin dermani haqqinda
abortion procedure second trimester abortion third trimester abortion pill
abortion procedure average abortion pill cost third trimester abortion pill
fluticasone nasal spray side effects fluticasone nasal spray bp fluticasone nasal spray for sinus infection
natural abortion pill methods natural abortion pill methods abortion pill alternatives
what happens if you take naltrexone and opiates vivitrol and alcohol low dose naltrexone fibromyalgia
cialis sample coupon cialis discount coupon lilly cialis coupon
average cost of abortion agama-rc.com the abortion pill
amoxicillin amoxicillin-rnp amoxicillin nedir
medical abortion cost abortion pill is wrong buy abortion pill
pros and cons of abortion abortions cost abortion pills cost
lamisil pomada harshpande.net lamisil comprimidos
clomid tapasztalatok clomid tapasztalatok clomid testosterone
clomid tapasztalatok clomid tapasztalatok clomid testosterone

amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000 amoxicillin dermani haqqinda
amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000 amoxicillin dermani haqqinda
natural abortion pill methods abortion pill abortion pill alternatives
amoxicillin nedir amoxicillin amoxicillin dermani haqqinda
amoxicillin nedir amoxicillin amoxicillin dermani haqqinda
cymbalta desconto cymbalta laboratorio cymbalta desconto
trialect trialect fellowship triatec
pros and cons of abortion airascatering.com abortion pills cost
vermox vermox mikor hat vermox mikor hat
manufacturer coupons for prescription drugs coupons cialis coupons cialis
second trimester abortion bangzontheweb.com abortion pill costs
abortion pill complications angkortaxiservice.com post abortion pill
cost of medical abortion effects of abortion pill abortions cost

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :0536 760 55 42 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com